- Các kỹ thuật ảo hóa đã cách mạng hóa nền công nghiệp máy tính bằng Phương thức giảm vốn đầu tư và chi phí hoạt động, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao hơn và cung cấp cơ chế bảo mật dữ liệu mới.

- Khóa học này giới thiệu về các khái niệm ảo hóa cơ bản dùng phần mềm VMware vSphere®.

Hệ thống Ảo hoá gồm 4 thành phần chính:

1.Kiến trúc của ảo hóa (Architecture virtualization).
2.Các thành phần chính của vSphere (Components).
3.Các thành phần mạng ảo (Network virtualization).
4.Các kho lưu trữ dữ liệu (Storage virtualization).